อ.สุนีย์ ยุวจิตติ ปัจจุบันดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการสอนโยคะและเป็นผู้ก่อตั้ง"โรงเรียนสุนีย์โยคะ"
ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสอนหลักสูตร วิชาโยคะเพื่อสุขภาพ จากกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นแห่งแรกในประเทศ ฯ

      ปีพ.ศ.2502 อ.สุนียได้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยชั้นหนึ่ง จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลราชวิถี  ต่อมาปีพ.ศ 2505 ได้เดินทางไปทำงานที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาในโรงพยาบาล Albert Einstine Medical Center Philadalphia U.S.A.
และได้สมรสกับน.พ.เอนก ยุวจิตติ  ปีพ.ศ.2506 และย้ายไปทำงานที่ New England Deaconess Hospital , U.S.A. และกลับมาประเทศไทยใน ปีพ.ศ.2507.

      ใน ปีพ.ศ.2507 ได้คลอดบุตรสาวคนแรก และใน ปีพ.ศ.2510 ได้คลอดบุตรชายคนเล็ก ซึ่งหลังจากคลอดบุตรคนเล็กแล้ว อ.สุนีย์มีปัญหาสุขภาพมากมาย และได้พยายามหาวิธีต่างๆที่จะทำให้สุขภาพดีขึ้น จนได้มารู้จักคำว่า "โยคะ" เป็นครั้งแรก และได้เริ่มฝึกท่าโยคะง่ายๆ ในปี พ.ศ. 2512 จากการอ่านประวัติของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต และได้พบว่าสุขภาพของท่านเจ้าคุณฯดีขึ้นหลังจากการฝึกฝนโยคะ     

      จนเมื่อปี พ.ศ. 2514 อ.สุนีย์ได้สมัครเป็นลูกศิษย์ และฝึกโยคะกับ อาจารย์ชค หัศบำเรอ หลังจากฝึกโยคะอย่างสม่ำเสมอเพียง 6 เดือนเท่านั้น ปัญหาสุขภาพต่างๆที่เคยมีก็ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ และ อ.สุนีย์ก็ได้เริ่มสนใจที่จะศึกษาศาสตร์ของโยคะเพิ่มเติมขึ้นจากตำราภาษาอังกฤษต่างๆ จนเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2515 อ.สุนีย์ได้เปิดสอนโยคะ ที่คลินิกแพทย์มักกะสันของนายแพทย์เอนก ยุวจิตติ (สามี) โดยถือว่า โยคะเป็นแขนงหนึ่งของแพทย์ทางเลือกในการช่วยบำบัดโรคให้กับคนไข้โดยวิธีธรรมชาติควบคู่ไปกับการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบัน โดยใช้ชื่อว่า " สุนีย์โยคะสถาน"

      จนต่อมาเมื่อโยคะเริ่มเป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2546 อ.สุนีย์ได้เปิดสอนโยคะแห่งใหม่ขึ้นที่104/48 ซ. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต 2 เขตดินแดง กรุงเทพฯ และเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548 ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งเป็น "โรงเรียนสุนีย์โยคะ" จากกระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน

 

ประสบการณ์ด้านโยคะ


พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน : เป็นผู้อำนวยการและอาจารย์สอนหลักสูตร " วิชาโยคะเพื่อสุขภาพ "
                                ที่โรงเรียนสุนีย์โยคะ
                              : สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษาทางไกลไทยคม
                                สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ ชุดการเรียน
                               "โยคะขั้นพื้นฐานเพื่อสุขภาพ" โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา และการประเมินผล
                              : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
                                เชิญเป็นวิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
                                 “การคัดกรองและวิเคราะห์ท่าโยคะสำหรับวัยรุ่น”
พ.ศ. 2533              : ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยาย (วิทยากร) ในการประชุมโยคะนานาชาติ ที่ประเทศสิงคโปร์
                               ในห้วข้อ “โยคะช่วยลดความอ้วน และข้อเสื่อมได้อย่างไร”
พ.ศ. 2525              : ประชุม และอบรมครูโยคะนานาชาติ ที่ ซานฮวน เปอร์โตริโก้ สหรัฐอเมริกา
                             ( VII International Congress 1982, International Yoga Teacher Association
                               San Juan Puerto Rico U.S.A. )
พ.ศ. 2523              : เป็นผู้ร่วมฝึกสอนโยคะที่ Ickwell Bury Yoga Foundation London,England
พ.ศ. 2516              : ประชุมโยคะนานาชาติ ที่โรงเรียน โยคะพิหาร มองกีร์ ประเทศอินเดีย
                              (Golden Jubilee Yoga Convention, 1973 Bihar, School of Yoga Monghyr, India)
                               โดยโยคีสัตยานันท์ มาให้ความรู้ในเรื่องโยคะทุกสาขา

ฯลฯ

                     จากประสบการณ์ในด้านโยคะเป็นเวลากว่า 30 ปี...อ. สุนีย์ได้ศึกษา ค้นคว้า วิชาโยคะเพื่อสุขภาพ ทั้งจากประเทศอินเดีย และหลายประเทศในยุโรป และจากประสบการณ์ที่ได้สอนให้กับผู้เรียน พบว่า วิชาโยคะ มีประโยชน์มาก ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ และยังช่วยบำบัดโรคโดยวิธีทางธรรมชาติ

 

ชื่อ   :   นางกนกอร ภูมิภักดิ์ (ยุวจิตติ) หรือ "ครูอวบ" บุตรี น.พ. เอนก และ นางสุนีย์ ยุวจิตติ

การศึกษา   :   ปริญญาตรี   คณะ อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ,   ปริญญาโท คณะ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ประสบการณ์ด้านโยคะ

พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน   -  เป็นครูผู้สอนวิชาโยคะที่โรงเรียนสุนีย์โยคะ
                                   -  ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคัดกรองและวิเคราะห์ท่าโยคะสำหรับวัยรุ่น”                                        จัดโดย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2546
พ.ศ. 2538 - 2545     -  เป็นครูผู้สอน วิชาโยคะที่ " สุนีย์โยคะสถาน "
อดีต  -  พ.ศ. 2533     - ได้รับเชิญให้ไปเป็นผู้สาธิตท่าโยคะ ประกอบการบรรยาย ในหัวข้อ
                                   “โยคะช่วยลดความอ้วนและข้อเสื่อมได้อย่างไร”  ในการประชุมนานาชาติ ที่ประเทศสิงคโปร์ ปีพ.ศ. 2533
                                  - สนใจฝึกโยคะมาตั้งแต่ 7 ขวบ โดยมีคุณแม่ (อ.สุนีย์ ยุวจิตติ) เป็นผู้ปลูกฝัง และฝึกโยคะด้วยตนเองมาตลอด
                                  - อดีตเคยเป็น   นักร้องยอดเยี่ยม   ประเภทเพลงไทยสากล และ   นักร้องดีเด่น   ประเภทเพลงสากล
                                     เมื่อปี พ.ศ. 2528 จัดโดย สยามกลการมิวสิคฟาวน์เดชั่น ในครั้งนั้น ได้ใช ้วิธีของโยคะช่วยในการฝึกร้อง
                           เพลงจนกระทั่งประกวดและได้   รับรางวัลชนะเลิศชื่อ   : นางปิยะรัตน์ ยุวจิตติ   หรือ "ครูตุ๊ก"

การศึกษา   :   ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                     
ประสบการณ์ด้านโยคะ :

พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน   -  เป็นครูผู้สอนวิชาโยคะที่โรงเรียนสุนีย์โยคะ
                                   -  เป็นผู้ช่วยอาจารย์สุนีย์ปรับปรุงหลักสูตร " วิชาโยคะเพื่อสุขภาพ "
                                   - ได้รับเชิญให้เป็นผู้ควบคุมและสาธิตโยคะ เพื่อใช้สำหรับแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ต่างๆ  เช่น
                                     " โยคะสำหรับเด็ก " รายการ " WOMAN CLUB " ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2548 ,
                                     " โยคะสำหรับคนวัยทำงาน " รายการ " ขบวนการแสนสุข " ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5
                                        เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2548  ฯลฯ
พ.ศ. 2542 - 2545     -  เป็นครูผู้สอน วิชาโยคะที่ " สุนีย์โยคะสถาน "
พ.ศ. 2538 - 2541     -  ศึกษาและฝึกฝนศาสตร์ทางด้านโยคะ โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคในการสอนต่างๆ
                                          จากอาจารย์สุนีย์ ยุวจิตติ